Dubiny, dnia. 19. 08. 2019r.

 

Informacja o wyniku postępowania - Zapytania ofertowego

na dostawę dywanu interaktywnego z pakietem Rew i Funkodowanie, laptopa, urządzenia wielofunkcyjnego, telewizora, radio z CD, wiatraka, listew zasilających do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Dubinach w ramach projektu „Poprawa warunków edukacji przedszkolnej w gminie Hajnówka”

 

Dubiny, dn. 12.08.2019r.

SP.081.1.2.2019

 

Informacja o wyniku postępowania - Zapytania ofertowego

na dostawę mebli, wyposażenia, zabawek i pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego

w Szkole Podstawowej w Dubinach w ramach projektu

"Poprawa warunków edukacji przedszkolnej w gminie Hajnówka"

LOGA ZS 1024x89

 

Szkolenia, staże zawodowe i stypendia czekają na mieszkańców gminy i nie tylko. Gmina Hajnówka w partnerstwie z Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska zaprasza do udziału w projekcie „Realizacja programu aktywizacji społeczno – zatrudnieniowej osób 25+ na obszarze LGD Puszcza Białowieska”.

Dubiny, dn. 31.07.2019r.

SP.081.1.2.2019

                                                                                               

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę mebli, wyposażenia, zabawek i pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Dubinach.

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm. (art. 4 pkt 8 w/w ustawy).

Postępowanie  prowadzone jest w ramach realizacji projektu „Poprawa warunków edukacji przedszkolnej w gminie Hajnówka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej III „Kompetencje i kwalifikacje” Działania 3.1 „Kształcenie i edukacja” Poddziałania 3.1.1 „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata  2014-2020.

maturzysto

 

Krajowy ośrodek Wsparcia Rolnictwa oddział Terenowy w Białymstoku uprzejmie informuje, że rozpoczęła się XVIII edycja Programu skierowanego do tegorocznych maturzystów pochodzących z rodziny byłego pracownika PGĘ którzy zakwalifikują się na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich uczelniach akademickich.