Spółka jawna jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Spółka jawna jest przedsiębiorcą, a działalność przez nią prowadzona może mieć zarówno charakter zarobkowy, jak i niezarobkowy, np. działalność dydaktyczna lub naukowo-badawcza. Musi to być zorganizowana i ciągła określona działalność handlowa, usługowa, wytwórcza lub inna działalność gospodarcza.

Spółka jawna nie posiada osobowości prawnej. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia – całym swoim majątkiem, solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką.

Umowa spółki jawnej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności i zostać  zarejestrowana we właściwym sądzie rejestrowym.  Umowa może być zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy bezpiecznym podpisem elektronicznym certyfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem Epuap. Możliwość zawarcia spółki jawnej przy wykorzystaniu wzorca umowy nie jest możliwa w przypadku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną. Przekształcenie wymaga zgłoszenia do sądy rejestrowego przez wszystkich wspólników.

Zasady tworzenia i funkcjonowania spółek jawnych reguluje art. 22–85 Kodeksu spółek handlowych.

zalety:
  • duża swoboda kształtowania postanowień umowy spółki, możliwość reprezentacji spółki przez każdego wspólnika, ale również możliwość wyłączenia w umowie wspólnika / wspólników z reprezentacji
  • możliwość ujawnienia w nazwie firmy nazwiska jednego tylko wspólnika (np. Jan Kowalski i spółka)
  • brak określonych wymagań kapitałowych
  • stosunkowo niskie koszty rejestracji
wady:
  • odpowiedzialność całym majątkiem osobistym za zobowiązania firmy, jeżeli zobowiązania nie można zaspokoić z majątku firmy