Spółkę partnerską tworzą wspólnicy (partnerzy) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Wobec czego niedopuszczalne jest tworzenie spółek partnerskich w innym celu niż wykonywanie wolnego zawodu, a także w celu wykonywania jakiejś działalności gospodarczej, np. produkcyjnej czy handlowej, obok wykonywania wolnego zawodu. Spółka partnerska posiada zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych.

Partnerami spółki mogą być tylko osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnych zawodów określonych w art. 88 kodeksu spółek handlowych lub odrębnych ustawach. Przepisy odrębnych ustaw mogą dopuścić wykonywanie w jednej spółce więcej niż jednego określonego zawodu albo postanowić, że partnerzy mogą wykonywać w spółce tylko jeden zawód, a ponadto mogą uzależnić wykonywanie zawodu w spółce partnerskiej od spełnienia dodatkowych wymagań.

Umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.

Rejestracja spółki następuje poprzez zgłoszenie do właściwego Krajowego Rejestru Sądowego

Zasady tworzenia i funkcjonowania spółek partnerskich reguluje art. 86-101 Kodeksu spółek handlowych.

zalety:
  • ograniczenie odpowiedzialności za z obowiązania powstałe w wykonywaniu działalności przez innych partnerów
  • jednoznaczne określenie profilu spółki w nazwie
  • brak określonych wymagań kapitałowych
  • możliwość ujawnienia w nazwie firmy nazwiska co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie “i partner” bądź “i partnerzy” albo “spółka partnerska” oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce
wady:
  • spółka działa wyłącznie w zakresie wykonywania zawodu partnerów