Wójt Gminy Hajnówka informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Hajnówka Nr XXXII/267/22 z dnia 21 listopada 2022r. wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, która jest w części zamieszkała i w części niezamieszkała od 1 stycznia 2023r. wynosi  31,00 zł.

 

Opłatę obliczono jako iloczyn stawki opłaty za pojemnik/worek o określonej pojemności zgodnie z uchwałą XXVII/212/21 Rady Gminy Hajnówka z dnia 14 grudnia 2021r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ilości pojemników / worków określonej w powołanej na wstępie uchwały, tj.:

2 szt. pojemnik/worek o obj.60 litrów x 3,10 zł= 6,20 zł m-c

4 szt. pojemnik/worek o obj.120 litrów x 6,20 zł= 24,80 zł m-c

                                                           Suma: 31,00 zł m-c

Jednocześnie informuję, iż opłata za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny od jednego mieszkańca na danej nieruchomości w roku 2023 nie ulega zmianie i wynosi 
33,00 zł za miesiąc od jednego mieszkańca.

 

Zwolnienie z części opłat za gospodarowanie opadami z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku wynosi 10,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca na danej nieruchomości.

Termin uiszczania opłat:

  1. Za I kwartał 2023r. – do 15 marca 2023r.
  2. Za II kwartał 2023r. – do 15 maja 2023r.
  3. Za III kwartał 2023r. – do 15 września 2023r.
  4. Za IV kwartał 2023r. – do 15 listopada 2023r.

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosić należy bez wezwania w następujący sposób:

  • w kasie Urzędu Gminy Hajnówka
  • na konto Urzędu Gminy Hajnówka 38 1020 1332 0000 1702 1206 9557
  • dla inkasenta, tj. dla sołtysa

 

Zmiana wysokości opłaty  nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości w części zamieszkałej i w części niezamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.

 

Wójt Gminy Hajnówka