Wójt Gminy Hajnówka, działając na podstawie art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519), art. 379 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556), zawiadamia mieszkańców gminy Hajnówka o zamiarze przeprowadzenia  kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022r. poz. 2519) dotyczących wykonywania obowiązków nałożonych na właścicieli nieruchomości dotyczących pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości.

Kontrola zostanie przeprowadzona w 2023r. w następujących miejscowościach: Borek, Czerlonka Leśna, Dubicze Osoczne, Dubiny ul. Łąkowa, ul. Torowa, Golakowa Szyja, Kotówka, Lipiny, Mochnate, Nowosady, Pasieczniki Duże, Postołowo, Progale, Rzepiska, Sawiny Gród, Smolany Sadek, Wasilkowo, Zwodzieckie.

                                                                                                                                                                                                                                                

Wójt Gminy Hajnówka

 

Zarządzenie nr 457/2022 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie planu kontroli na lata 2022-2024 dotyczących realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych oraz przedsiębiorców: posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Hajnówka