kominki

Województwo Podlaskie:

- w przypadku wystąpienia alertu smogowego na poziomie 2 i 3 zakaz palenia w kominkach niebędących jedynym źródłem ciepła

folie

Hermes Recycling ogłasza

KUPIMY FOLIĘ, worki po granulatach

 

oferujemy wysokie ceny

 

Polska Wschodnia Oddział Barszczówka - tel. 85 664 38 85

Agnieszka Kostecka - tel. 508 111 058

Emilia Plis - tel. 508 111 057

 

HR

odpady

             Wójt Gminy Hajnówka, działając na podstawie art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519), art. 379 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556), zawiadamia mieszkańców gminy Hajnówka o zamiarze przeprowadzenia  kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022r. poz. 2519) dotyczących wykonywania obowiązków nałożonych na właścicieli nieruchomości dotyczących pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości.

Wójt Gminy Hajnówka informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Hajnówka Nr XXXII/267/22 z dnia 21 listopada 2022r. wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, która jest w części zamieszkała i w części niezamieszkała od 1 stycznia 2023r. wynosi  31,00 zł.