Logotypy CPPC

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

SEKRETARZ STANU

Adam Andruszkiewicz

Warszawa, 22.02.2022r.

Szanowna Pani Wójt,

chciałbym serdecznie pogratulować przyznania kwoty 57 741 zł, którą otrzymała gmina Hajnówka w ramach programu „Wsparcie dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. Bardzo się cieszę, że przeznaczone środki trafią do dzieci i młodzieży z Państwa gminy i będą przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz dostępu do szybkiego Internetu. Dzięki programowi chcemy wspierać rozwój cyfrowy już od najmłodszych lat szkolnych. Obecnie dostęp do Internetu oraz odpowiedni sprzęt jest niezbędny do nauki i rozwoju.

Jako Rząd RP zdajemy sobie sprawę z nierówności w dostępie do infrastruktury i często z braku środków pieniężnych na byłych terenach Państwowych Gospodarstw Rolnych, które wynikają z wieloletnich zaniedbań rządów naszych poprzedników. Dlatego chciałbym podkreślić, że walka z wykluczeniem cyfrowym to jeden z głównych celów polityki rządu Premiera Mateusza Morawieckiego. Wybuch pandemii COVID-19 pokazał, jak ważne są dziś kompetencje pozwalające swobodnie korzystać z nowoczesnych narzędzi. Co ważne, w ramach programu komputery, laptopy i tablety wraz z potrzebnym oprogramowaniem, zostaną przekazane dzieciom i młodzieży na własność.

Ogromnie się cieszę, że miejscowości z województwa podlaskiego otrzymały łącznie wsparcie finansowe w kwocie blisko 7 milionów złotych, dzięki czemu rozwój naszego regionu będzie jeszcze większy. Serdecznie Państwu dziękuję za dotychczasową współpracę. Gwarantuję, że sprawy województwa podlaskiego są dla mnie ważne i będę o nie zabiegał.

 

Sekretarz Stanu

w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Adam Andruszkiewicz

 

list PPGR

 

Logotypy kolor

PROCEDURA MONITOROWANIA UTRZYMANIA EFEKTÓW PROJEKTU GRANTOWEGO

„WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM – GRANTY PPGR”

Niniejsza procedura została opracowana w związku z przystąpieniem Gminy Hajnówka do realizacji projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

  1. Grantobiorcą w projekcie pozostaje Gmina Hajnówka. Projekt zakłada zakup i przekazanie przez Gminę Hajnówka sprzętu komputerowego uprawnionym wnioskodawcom tj. członkom rodziny w linii prostej, osoby zatrudnionej w zlikwidowanych PGR na podstawie złożonych oświadczeń oraz innych dokumentów pozytywnie zweryfikowanych zgodnie z § 4 ust. 14 Regulaminu Konkursu Grantowego.
  2. Sprzęt komputerowy jest przeznaczony na realizację zadania związanego z edukacją zdalną dzieci z rodzin z obszarów dotkniętych skutkami likwidacji Państwowych Gospodarstw Rolnych, którzy nie otrzymali tożsamego wsparcia z innych działań przeznaczonych do ograniczenia i niwelacji skutków pandemii COVID-19.
  3. Każda uprawniona osoba otrzymuje sprzęt komputerowy na podstawie złożonego w Urzędzie Gminy Hajnówka oświadczenia wraz z innymi wymaganymi dokumentami.
  4. Przekazanie sprzętu komputerowego jest dokonywane nieodpłatnie na podstawie Umowy Darowizny. Przekazany sprzęt wraz z niezbędnym oprogramowaniem przeznaczony zostanie do wyłącznego użytku dziecka/ucznia.
  5. Rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń pozostaje odpowiedzialny materialnie za utratę sprzętu komputerowego bądź jego uszkodzenie nieobjęte gwarancją i ubezpieczeniem.
  6. Rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń w przypadku otrzymania sprzętu zobowiązuje się do okazania sprzętu komputerowego do oględzin stanu technicznego i sprawdzenia jego przeznaczenia przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu w terminie wskazanym przez Gminę Hajnówka.
  7. Rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń zobowiązuje się do składania co 6 miesięcy pisemnych oświadczeń przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej procedury.
  8. Grantobiorca poinformuje drogą pisemną o dacie zakończenia projektu.

 

Załącznik:

Oświadczenie

W związku z otrzymaniem sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, ja niżej podpisany/na …..………………………………………………………………., jako reprezentujący Obdarowanego, oświadczam, że sprzęt – marka i model: ……………., nr seryjny: ……………………………., przekazany protokołem zdawczo-odbiorczym dnia ….............................  użytkowany jest zgodnie z jego przeznaczeniem.

…………………………………                                    …………………………………………..…  

           miejscowość, data                                                                                 podpis