Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi szereg działań o charakterze informacyjno-promocyjnym dotyczących polskiej żywności wysokiej jakości. Są to m. in. działania w obszarze żywności wytwarzanej w ramach systemów jakości żywności, a także mające na celu kształtowanie patriotyzmu konsumenckiego oraz kreowanie pozytywnego wizerunku polskiej żywności.


MRiRW wspólnie z Urzędem Zamówień Publicznych opracowało „Przewodnik po rynku produktów ekologicznych – poradnik dla zamawiającego”. Przewodnik ten został przygotowany w celu przybliżenia obecnie obowiązujących rozwiązań dotyczących możliwości, zasad i warunków zamawiania produktów rolnictwa ekologicznego w ramach realizowanych zamówień publicznych.

Przewodnik ma również na celu dostarczenie wiedzy potencjalnym zamawiającym, odnośnie sposobów rozpoznawania produktów ekologicznych i szczegółowych rozwiązań w zakresie znakowania, zasad wykorzystania nazwy „ekologiczny”, „biologiczny” i „organiczny”, a także sposobów i możliwości weryfikacji certyfikatów dla tych produktów. Wykorzystanie żywności ekologicznej w ramach zamówień publicznych jest jedną z metod realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu w obszarze społecznym, klimatycznym oraz rolniczym. Produkcja ekologiczna jest najbardziej prośrodowiskową metodą produkcji rolnej. Jest to przede wszystkim system wpływający pozytywnie na środowisko naturalne, co z kolei przyczynia się do osiągania szeroko rozumianych korzyści rolnośrodowiskowych. Z drugiej strony rolnictwo ekologiczne jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Po wielkiej fascynacji świata produkcją żywności w warunkach przemysłowych - konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych, z poszanowaniem dobrostanu zwierząt, spełni jego oczekiwania.

Jedocześnie resort rolnictwa zachęca do zwracania uwagi na znak PRODUKT POLSKI umieszczany na opakowaniach produktów spożywczych ułatwiający identyfikację produktów wytworzonych z polskich surowców. Powinna bowiem zostać zachowana spójność pomiędzy prowadzonymi przez resort rolnictwa działaniami na rzecz rozwiązywania problemów polskich producentów a realizowanymi na co dzień działaniami krajowej administracji. Dlatego też, zwracamy Państwa uwagę, aby podczas przygotowywanych cateringów w trakcie organizowanych spotkań czy konferencji, a także na co dzień w Państwa biurach, mieć na względzie kraj pochodzenia serwowanych produktów.

Mając na uwadze powyższe, MRiRW zachęca do rozważenia możliwości wykorzystania żywności ekologicznej oraz produktów wytworzonych w kraju, w szczególności lokalnych owoców i powstałych z nich napojów, w ramach udzielanych przez Państwa, oraz organy i podmioty przez Państwa nadzorowane, zamówień publicznych.

 

Przewodnik po rynku produktów ekologicznych – poradnik dla zamawiającego - link

 

przewodnik