Hajnówka, dnia 26.03.2019 r.

IP.7021.52.2013

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Wójt Gminy Hajnówka zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie: „Naprawa studni chłonnej oczyszczonych ścieków w nasypie przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Orzeszkowo 123”. Usterka studni chłonnej objawia się brakiem wsiąkania oczyszczonych ścieków w warstwy rozsączające. Ścieki oczyszczone utrzymują się na tym samym poziomie w kręgu betonowym. W przypadku dużego zrzutu ścieków oczyszczonych do studni – ścieki oczyszczone przelewają się włazem na zewnątrz nasypu.

Studnia chłonna jest wykonana z kręgu betonowego na którym jest pokrywa żelbetowa oraz właz żeliwny. W studni znajduje się przewód tłoczny o średnicy PE 32 mm. Złoże jest wykonane z kamienia płukanego o granulacji 16-32 mm ułożonego poniżej poziomem gruntu rodzimego na głębokości 50 cm oraz piasku o granulacji 0-2 mm na głębokości 100 cm. Ogółem warstwa rozsączająca ułożona jest na głębokości 150 cm oraz posiada średnicę 300 cm. Studnia chłonna jest wykonana pomiędzy budynkami gospodarczymi, tak więc według posiadanej wiedzy Zamawiającego – występuje utrudniony dojazd dużym sprzętem (np. koparką).

            Zdaniem Zamawiającego należy przebudować studnię chłonną z wymianą warstw rozsączających wraz z ułożeniem nowej geowłókniny.

W ofercie cenowej należy podać całkowity koszt naprawy studni chłonnej.

Przed złożeniem oferty zaleca się przeprowadzenie oględzin usterki studni chłonnej. Zamawiający nie zwróci kosztów przeprowadzonych oględzin.

Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie z adnotacją „Oferta na Naprawę studni chłonnej oczyszczonych ścieków w nasypie przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Orzeszkowo 123” do dnia 05.04.2019 r. do godziny 12.00 w pokoju nr 32 znajdującym się w Urzędzie Gminy Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka.

Załączniki:

  1. Druk oferty.
  2. Mapa poglądowa.

Wójt Gminy Hajnówka