Okres letni to czas dogodny na prowadzenie działań inwestycyjnych. W miejscowości Dubicze Osoczne trwają prace adaptacyjne budynku po byłej zlewni mleka na Klub Integracji Społecznej. Zmiany są już tak duże, że budynek nie przypomina punktu wyjściowego. Przebudowę prowadzi firma PUK w Hajnówce.

Pracownicy Urzędu Gminy (brygada remontowa) własnymi siłami starają się uporać z pracami bieżącymi w innych jednostkach gminy. W chwili obecnej trwają prace w świetlicy w Orzeszkowie, w Nowoberezowie, w Borysówce. Drobne naprawy są również wykonywane w Szkole Podstawowej w Dubinach, ale jest też większa awaria, która dotknęła Szkołę Podstawową w Nowokorninie. Niestety nie zawsze można zaplanować wydatki czy też czas pracy, aby wszyscy byli zadowoleni.

Po zakończeniu pierwszego etapu żwirowania dróg gminnych została zakupiona masa do naprawy nawierzchni asfaltowych (w ilości 5 ton). Prowadzone są też prace przy koszeniu poboczy oraz terenów gminnych.

Wójt Gminy Hajnówka informuje, iż w chwili obecnej trwają prace remontowe w budynku socjalnym w Nowosadach oraz w świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie. Remontowane jest też pomieszczenie socjalne OSP Orzeszkowie. Prace prowadzone są ze środków własnych budżetu gminy.

Ponadto trwa adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dubiczach Osocznych na Klub Integracji Społecznej.

W najbliższym czasie planowana jest też kolejna inwestycja. Gmina Hajnówka ogłosiła przetarg na powstanie Klubu Seniora Plus w Dubinach.

Dnia 08 kwietnia 2019 r. Wójt Gminy Hajnówka odebrała z rąk wiceministra MSWiA p. Jarosława Zielińskiego pismo informujące o dofinansowaniu zakupu samochodu strażackiego dla jednostki OSP Nowokornino. Dofinansowanie wynosi 510 tysięcy zł., na które składają się środki:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

  • 380 tys. zł
  • dotacja KSRG/MSWiA - 80 tys. zł
  • środki ubezpieczeniowe - 50 tys. zł

Dzięki wkładowi wielu podmiotów w województwie podlaskim zostanie zakupionych 30 samochodów dla straży pożarnych. Łączny koszt 30 wozów to ponad 22,5 mln zł, w tym wkład samorządów to blisko 9 mln zł. Resztę dołożą MSWiA i  Komendant Główny PSP - ponad 4 mln zł, WFOŚ i NFOŚ razem - ponad 9 mln zł.

Hajnówka, dnia 26.03.2019 r.

IP.7021.52.2013

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Wójt Gminy Hajnówka zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie: „Naprawa studni chłonnej oczyszczonych ścieków w nasypie przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Orzeszkowo 123”. Usterka studni chłonnej objawia się brakiem wsiąkania oczyszczonych ścieków w warstwy rozsączające. Ścieki oczyszczone utrzymują się na tym samym poziomie w kręgu betonowym. W przypadku dużego zrzutu ścieków oczyszczonych do studni – ścieki oczyszczone przelewają się włazem na zewnątrz nasypu.

Studnia chłonna jest wykonana z kręgu betonowego na którym jest pokrywa żelbetowa oraz właz żeliwny. W studni znajduje się przewód tłoczny o średnicy PE 32 mm. Złoże jest wykonane z kamienia płukanego o granulacji 16-32 mm ułożonego poniżej poziomem gruntu rodzimego na głębokości 50 cm oraz piasku o granulacji 0-2 mm na głębokości 100 cm. Ogółem warstwa rozsączająca ułożona jest na głębokości 150 cm oraz posiada średnicę 300 cm. Studnia chłonna jest wykonana pomiędzy budynkami gospodarczymi, tak więc według posiadanej wiedzy Zamawiającego – występuje utrudniony dojazd dużym sprzętem (np. koparką).

Zima za nami, ale efekty wahań temperatury są widoczne w postaci dziur na drogach. Najgorsze dla dróg są temperatury w okolicy zera. W dzień woda wnika we wszystkie szczeliny, a w nocy łapie mróz i niszczy wszystkie nawierzchnie.

Gmina Hajnówka ruszyła już z pracami na drogach. Należy pamiętać, iż niektóre prace można wykonywać przy odpowiedniej temperaturze powietrza i kiedy jest bardziej sucho. Częściowo zostały naprawione ubytki na drogach asfaltowych, tzw. masą na zimno. Wykonano zasypywanie i równanie dołów na drogach piaszczystych. Należy też wspomnieć o uprzątnięciu poboczy ze śmieci pozostawionych tam przez różne osoby.

Budżet Gminy Hajnówka przewiduje w roku 2019 na bieżące utrzymanie dróg kwotę 322 tyś. zł (odświeżanie, profilowanie nawierzchni, remonty i modernizacja, wytyczanie itp.) W chwili obecnej zakupiono 5 ton masy na zimno za kwotę ponad 2 600 zł. Za  okres 01.01.19r.- 28.02.19r. wydano kwotę ok. 750 zł na sól techniczną drogową oraz 18 405,90 zł za odśnieżanie (2 rejony z przetargu). Ponadto koszt odśnieżania został pokryty też ze środków własnych w wysokości około 4 500 zł (zakup paliwa i utrzymanie ciągnika Gminy).

Naprawa dróg po zimie nie została ukończona. Prace będą wykonywane sukcesywnie.

Przypominamy również, że śmieci są odbierane z posesji niezależnie od ilości wystawionych worków w ramach jednej opłaty. Na terenie Gminy Hajnówka działa też Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Starym Berezowie.

 

                                                                                     Wójt Gminy Hajnówka