„Szanowni Państwo. Zapraszam do wypełnienia ankiety opracowanej przez grupę studentów gospodarki przestrzennej Uniwersytetu Warszawskiego, która w ramach pracy naukowej pochyla się nad celami rozwojowymi dla Naszej Gminy. Formularz ankiety jest dostępny pod adresem:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLScOY6KAxRzQzYG-fCE0QRWbc6nwrxAO_3K6WJA_7k7pMHajnA%2Fviewform%3Fusp%3Dsf_link%26fbclid%3DIwAR1uTle594SXKD3PRruKz45jQgQOSan0lmkI_HbPWrZFO0Zn_Pj6QbaInv0&h=AT0MFm1XHO8CtPg_Te7izZ8cRgEHnLtHBmZyT2GsTsRAq70taGvKY5KBEQbpR3XxIZMyRN91y2dv7Kadbn4YiN2IqBY3t-WmxxpiurftuypqCopqO48kFQadDSud8BsSrZjazC_5vAJcXGcPN3-D

Pytania mają charakter otwarty.”

 
Szanowni Państwo,
jesteśmy studentami 2-go roku gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie Warszawskim. W ramach zajęć realizujemy projekt strategii dla gminy wiejskiej Hajnówka. Stworzyliśmy ankietę, która ma na celu pomóc nam w opracowaniu celów rozwojowych dla gminy.
 
Przygotowaliśmy wizję gminy Hajnówka na 2030 r., która jest po części zainspirowana wizją z poprzedniej strategii na lata 2015-2020:
„W 2030 gmina Hajnówka będzie gminą wielokulturową, wieloreligijną, ekologiczną, przyjazną dla wszystkich, opartą na lokalnych liderach oraz korzystającą z szans rozwojowych, jakie niesie za sobą Puszcza Białowieska i przygraniczne położenie z Białorusią:
  • wielokulturowa i wieloreligijna - będzie miejscem współpracy i pokojowej egzystencji Polaków, Białorusinów, Litwinów, Rosjan i Ukraińców oraz ludzi każdego wyznania,
  • ekologiczna - stanie się miejscem, które będzie zachęcać ekologiczne firmy do inwestowania na jej terenie oraz będzie inwestować w rozwój i wspieranie ekologicznego rolnictwa,
  • przyjazna dla wszystkich:
  • ludzie starsi - będą mogli spędzać czas w powstających dziennych domach opieki,
  • ludzie pracujący - gmina cały czas będzie zachęcać ludzi z miasta Hajnówka i okolicznych gmin do zamieszkania na jej terenie, natomiast dzięki inwestycjom stanie się również miejscem pracy dla znacznej części mieszkańców,
  • dzieci i młodzież - będą mogły korzystać z nowocześnie wyposażonych szkół a powstające miejsca pracy będą szansą dla znalezienia dla nich zatrudnienia w gminie,
  • oparta na lokalnych liderach - będzie wspierać lokalne i oddolne inicjatywy mieszkańców poszczególnych sołectw oraz wspierać rozwój już powstających wiosek tematycznych, które mogą stać się kolejną atrakcją turystyczną,
  • korzystająca z Puszczy Białowieskiej - w harmonii z naturą w gminie będzie rozwijała się turystyka nastawiona na obcowanie z nią, powstanie kilka szlaków turystycznych w poszczególnych częściach gminy, tak aby turyści mieli wiele możliwości na spędzenie czasu na jej terenie,
  • korzystająca ze swojego transgranicznego położenia - będzie angażować się we współpracę między Polakami a Białorusinami i stawiać na rozwój handlu między mieszkańcami.”

Przygotowaliśmy również analizę SWOT dla gminy w oparciu o analizę z poprzedniej strategii. Wybraliśmy kilka najważniejszych wg nas mocnych i słabych stron Hajnówki oraz szans i zagrożeń pojawiających się w otoczeniu zewnętrznym.

W związku z tym prosimy o odpowiedzi na pytania dotyczące wizji i analizy SWOT.

Bardzo dziękujemy za poświęcony czas i odpowiedzi :).

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLScOY6KAxRzQzYG-fCE0QRWbc6nwrxAO_3K6WJA_7k7pMHajnA%2Fviewform%3Fusp%3Dsf_link%26fbclid%3DIwAR1uTle594SXKD3PRruKz45jQgQOSan0lmkI_HbPWrZFO0Zn_Pj6QbaInv0&h=AT0MFm1XHO8CtPg_Te7izZ8cRgEHnLtHBmZyT2GsTsRAq70taGvKY5KBEQbpR3XxIZMyRN91y2dv7Kadbn4YiN2IqBY3t-WmxxpiurftuypqCopqO48kFQadDSud8BsSrZjazC_5vAJcXGcPN3-D