Hajnówka, dnia 08.06.2021r.

Informacja

Wójt Gminy Hajnówka informuje, że w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie – w cyklu 5-letnim – opracowania pod nazwą: „Wykonywanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024” .

Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych, które poza dostarczaniem danych o lasach polskich dla sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, banku danych o lasach, będą również służyły formułowaniu, realizacji i oceny polityki leśnej Państwa.

Prace w poszczególnych latach 5-letniego cyklu obejmą 20% powierzchni lasów i polegają na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci 4×4 km.

 

Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia są wykonywane przez przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i  Geodezji Leśnej. W związku z powyższym właściciele lasów, niestanowiących własności Skarbu Państwa, proszeni są o umożliwienie pracownikom wyżej wymienionego przedsiębiorstwa państwowego do:

  • wstępu na teren lasów,
  • założenia w lasach powierzchni próbnych według zasad określonych w Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu zatwierdzonej przez Ministra Środowiska w kwietniu 2020 roku,
  • dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.

 

Wójt Gminy Hajnówka