Wójt Gminy Hajnówka ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubinach, ul. Główna 1B, 17-200 Hajnówka

Zarządzenie Nr 661/2024 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 1 marca 2024r. w sprawie przedłużenia terminu składania ofert do konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubinach - do pobrania

Zarządzenie Nr 660/2024 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 27 lutego 2024r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubinach - do pobrania

 

Termin i sposób składania ofert konkursowych:

  1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i z dopiskiem:

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubinach

w terminie do 15 marca 2024r. do godz. 15.30 w sekretariacie Urzędu Gminy w Hajnówce, pokój nr 32, lub przesłać na adres: Urząd Gminy w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka (decyduje data wpływu do urzędu).

  1. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej .
  2. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Hajnówka.
  3. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.