terytorialsi

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W BIELSKU PODLASKIM

ORAZ 14. BATALION LEKKIEJ PIECHOTY W HAJNÓWCE

ZAPRASZAJĄ
DO ODBYCIA SZKOLENIA WOJSKOWEGO W RAMACH TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

nieodplatna pomoc prawna

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez Powiat HAJNOWSKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.

energia

Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), zawiadamiamy o opracowaniu i wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni „Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Hajnówka na lata 2014-2029” w dniach od 02.07.2021 r. do 22.07.2021 r.

NSP 2021

Urząd Statystyczny informuje, że od 23.06.2021 r. realizowane są wywiady bezpośrednie przez rachmistrzów spisowych w ramach trwającego od 01.04.2021 r. do 30.09.2021r.  Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

 

spis