Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - załatw online

 

Chcesz sprawdzić, jakie ustalenia dla danego terenu przewiduje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. A może potrzebujesz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Wymagane dokumenty
  • Wypełniony wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – druk do pobrania w załączniku, jak również w pokoju nr 39 (I piętro) (Informacje: 85 603 78 21)
  • Dowód zapłaty opłaty skarbowej
Miejsce złożenia dokumentów Nie dotyczy
Opłaty

Opłata skarbowa:

  • za wypis - do 5 stron - 30.00 PLN; - powyżej 5 stron - 50.00 PLN;
  • za wyrys – 20.00 PLN (za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - nie więcej niż 200 złotych ).
Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku

Podstawa prawna
  •  ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 503, z późn.zm.)
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.z 2022r. poz.2000, z późn.zm.)
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022r. poz. 2041, z późn. zm.)
Tryb odwoławczy

Brak trybu odwoławczego

Formularze