Wymagane dokumenty

  • Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – druk do pobrania w załączniku, jak również w pokoju nr 39 (I piętro)
  • Dowód zapłaty opłaty skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów

sekretariat Urzędu Gminy Hajnówka pokój nr 32 (I piętro)

Opłaty

Opłata skarbowa od wydania zaświadczenia – 17zł
Z opłaty skarbowej zwolnione są podania i załączniki do podań składane przez organ administracji rządowej lub samorządowej, jednostki budżetowe

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80 poz.717 z 2003r., z późn.zm.)
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 poz.1071 z 2000r., z późn.zm.)
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225 poz.1635 z 2006r)

Tryb odwoławczy

Brak trybu odwoławczego

Formularze i załączniki

format DOC - WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU DZIAŁKI W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO/STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY HAJNÓWKA

format PDF - WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU DZIAŁKI W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO/STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY HAJNÓWKA