Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew i krzewów (do pobrania) powinno zawierać:

 • imię, nazwisko oraz adres albo nazwę i siedzibę posiadacza lub właściciela nieruchomości,
 • nr telefonu kontaktowego,
 • powierzchnia w m2 drzew/krzewów do usunięcia,
 • nr geodezyjny działki, na której rosną drzewa/krzewy,
 • nazwa wsi, do której należy działka,
 • nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
 • obwód pnia mierzonego na wysokości 5 cm od powierzchni ziemi,
 • szkic sytuacyjny działki(ek) ze wskazaną lokalizacją drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia.


Miejsce złożenia dokumentów

URZĄD GMINY HAJNÓWKA

Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku, od godziny 7:30 do 15:30

tel. 85 682 25 00

Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami

pok. nr 39 , tel. 85 682 27 56
 

UWAGA:

 1. Zgłoszenie dotyczy usunięcia drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.          
 2. W terminie 21 dni od otrzymania zgłoszenia, pracownik Urzędu Gminy dokona oględzin drzew. Z oględzin sporządza się protokół. Drzewa będzie można usunąć dopiero po upływie 14 dni od oględzin pod warunkiem, że Urząd nie wniesie sprzeciwu. Drzewa powinny zostać usunięte przed upływem 6 miesięcy od terminu przeprowadzenia oględzin, w innym wypadku konieczne będzie dokonanie ponownego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.  
 3. W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów, właściwy organ, w drodze postanowienia, nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni. Nałożenie obowiązku uzupełnienia zgłoszenia przerywa bieg tego terminu.
 4. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, Wójt Gminy uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty za usunięte drzewa.
 5. Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.